Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en uw privacy in huisartsenpraktijk Hypericon

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Huisartsenpraktijk
In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

Regels

Verzamelen en verwerken van patiëntgegevens

 • Patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld gebruikt.
 • Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins.
 • Doeleinden zijn:
  • gebruik in het kader van de te verlenen zorg (met name behandeling, consult, medicatie, doorverwijzing, overdracht);
  • gebruik voor de bewaking van de eigen kwaliteit en de praktijkaccreditering;
  • andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt overeengekomen.

Verwerking van algemene patiëntgegevens, gezondheidsgegevens, erfelijke gegevens:

 • Patiënten worden geïnformeerd over de verzameling en verwerking van gegevens door de praktijk bij de eerste inschrijving van de patiënt bij de praktijk.
 • Algemene patiëntgegevens worden alleen in de praktijk verwerkt, indien aan een van onderstaande voorwaarden is voldaan:
  • de patiënt heeft voor de verwerking toestemming (mondeling of schriftelijk) verleend;
  • verwerking is noodzakelijk voor de verlening van huisartsgeneeskundige zorg aan de patiënt;
  • verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
  • verwerking is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van patiënt.
 • Gezondheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
  • verwerking gebeurt door hulpverleners, instellingen of voorzieningen in de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening:
   • voor zover dat met het oog op een goede behandeling of
   • verzorging van de patiënt noodzakelijk is;
  • verwerking gebeurt op verzoek van de verzekeraar zover dat noodzakelijk is voor de
   • beoordeling van het door de verzekeringsinstelling te verzekeren risico, dan wel voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst;
 • Erfelijkheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt in relatie tot de betreffende patiënt zelf, tenzij:
  • een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert of
  • de verwerking noodzakelijk is voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek.

Organisatie van de informatiebeveiliging
Huisartsenpraktijk Hypericon heeft de volgende maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt om zeker te stellen dat patiëntgegevens zorgvuldig worden behandeld.

 • Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding.
 • Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in beginsel vijftien jaren bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig is om verantwoorde zorg te kunnen leveren.
 • Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de praktijk; hiertoe zijn computers voorzien van een wachtwoord en de ruimten waarin gegevens worden opgeslagen niet vrij toegankelijk. De computers zijn voorzien van professionele antivirussoftware.
 • Er wordt gewerkt met het huisartsen informatiesysteem Microhis waarin de patiënten data veilig worden opgeslagen.

Rechten van de patiënt

 • De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt.
 • De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; de praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt en de praktijk kan hiervoor eventueel een redelijke vergoeding vragen.
 • De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn.
 • De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens.
 • Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is.
 • Wanneer de patiënt vindt dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk.
 • Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.

Klik hier voor het aanvraagformulier medische gegevens.
Klik hier voor de klachtenprocedure.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van huisartsenpraktijk Hypericon hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens
Huisartsenpraktijk Hypericon wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overige instanties
In sommige situaties wordt informatie bij ons opgevraagd door bijvoorbeeld een advocaat, verzekeringsmaatschappij of bedrijfsarts. Informatie mag alleen verstrekt worden indien u schriftelijk toestemming hiervoor heeft gegeven.

Medische gegevens en verhuizen
De huisarts heeft de plicht uw dossier bij te houden en te bewaren gedurende 15 jaar of zoveel langer als nodig is. Wanneer u verhuist, worden uw gegevens overgedragen aan uw nieuwe huisarts. Hiervoor moet u schriftelijk toestemming geven.

Publicatie privacyreglement
Dit privacyreglement van huisartsenpraktijk Hypericon treedt in werking op 1-1-2017, deze is herzien in mei 2018.

Contact

 • Bezoek het Centrum
  Berg en Dalseweg 83, Nijmegen